GDPR

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - GDPR.

Dodávateľ Klimarek.sk zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie od fyzických osôb a názov spoločnosti, jej sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón a e-mailové spojenie od právnických osôb, resp. fyzických osôb podnikateľov. Tieto údaje slúžia  pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami a ponukami. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou dopravcu GEIST prepravujúceho objednaný tovar objednávateľovi.

Ďalej zákazník udeľuje súhlas s tým, že Klimarek.sk môže na základe osobných údajov vykonávať profilovanie za použitia automatizovaných postupov. To znamená, že pri použití uvedených postupov môžu byť osobné údaje automaticky spracovávané takým spôsobom, aby sa užívateľom poskytované výhody a ponuky. V dôsledku automatizovaného rozhodovania môžu jednotliví užívatelia obdržať odlišné výhody a ponuky, prípadne niektoré poskytované ponuky a / alebo výhody môžu byť dostupné až vybraným zákazníkom.